Public relations oraz marketing są bardzo często ze sobą mylone. Pomimo tego, że to dwa przenikające się pojęcia, funkcjonują osobno. Mimo wszystko ich synergia jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo. Nie ma wątpliwości, że zarówno PR, jak i marketing są podstawą funkcjonowania każdego biznesu. 

Warto przy tym dostrzegać, jakie różnice występują pomiędzy pojęciami. To pozwoli na sprawniejsze prowadzenie działań promocyjnych oraz marketingowych.

Czym jest public relations?

Public relations zajmuje się sprawami wizerunkowymi oraz strategicznymi firmy, które są długookresowe. Skupia się także na bieżących tematach związanych np. z ochroną środowiska. Public relations ma na celu kształtowanie wizerunku marki, jej relacji z otoczeniem, a dodatkowo analizuje problemy firmy oraz próbuje je niwelować. Budowanie pozytywnego wizerunku jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tego względu powiązanie PR z marketingiem jest bardzo istotne, ponieważ dobry wizerunek, a przy tym zaufanie klientów do marki, napędza zysk, który jest nadrzędnym celem działań marketingowych. Skutkuje to częstym połączeniem ze sobą obu pojęć. Granica występująca pomiędzy PR a marketingiem jest bardzo cienka. Aktualnie często wymaga się nawet skoordynowania działań obu obszarów.

Czym jest marketing?

Marketing obejmuje znacznie większy obszar niż PR. Zajmuje się procesami społecznymi, które nakierowane są na rozpoznawanie, pobudzenie oraz kształtowanie i zaspokojenie wymagań stawianych przez klientów. Marketing ma za zadanie dostarczyć klientom danej firmy potrzebne towary oraz usługi. Podstawowe zadanie, jakim zajmują się pracownicy odpowiedzialni za marketing, to sprzedaż produktów przeznaczonych dla konkretnych odbiorców, uwzględniając miejsce, czas oraz cenę, a także optymalną dla danego kanału sprzedaży promocję. 

Firmy dysponujące najlepszą strategią marketingową są w stanie wywołać wśród potencjalnych klientów chęć posiadania sprzedawanego przez siebie dobra. Dotyczy to też sytuacji, gdy wcześniej nie odczuwali oni takiej potrzeby, ponieważ nie znali danej marki lub nie była dobrze rozpowszechniona. Marketing ma na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników sprzedaży przedsiębiorstwa oraz umocnienie jego pozycji na rynku. 

Tańsze teksty – świąteczne pakiety od WordPassion!

 

Różnice pomiędzy PR a marketingiem

Public relations można uznać za jeden z elementów marketingu, który nastawiony jest na zaprezentowanie marki oraz jej produktów na rynku. PR odpowiedzialny jest za utrzymanie jak najlepszego wizerunku firmy, ograniczając swój bezpośredni wpływ na oferowane przez nią dobra. Działania obrazują to, jak dane przedsiębiorstwo chce być postrzegane i w którym kierunku chce dążyć w świecie zewnętrznym. Kreowany obraz niekiedy odbiega od rzeczywistego stanu przedsiębiorstwa, ukazując je w znacznie lepszej perspektywie. Marketing ma na celu określenie faktycznych rozwiązań, które nie zawsze są najbardziej pożądane, lecz przynoszą rzeczywiste efekty. Są one odzwierciedlone w redukcji strat oraz osiąganiu oczekiwanego poziomu zyskowności. 

PR a marketing — klasyfikacja różnic

Kiedy już wiemy, czym jest PR oraz marketing, możemy przejść do klasyfikacji różnic występujących pomiędzy nimi. Poniżej są kryteria, które warto wziąć pod uwagę. Są nimi:

  • Cel — w przypadku PR celem jest zdobycie pozytywnej opinii oraz zaufania wśród otoczenia, biorąc pod uwagę wartości oraz formę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Marketing skupia się w głównej mierze na kreowaniu popytu, co wpływa na maksymalizację przychodów ze sprzedaży.
  • Obszar działania — public relations odnosi się do działań firmy pełnionych wobec otoczenia (zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji). PR może być skierowany do klientów, pracowników firmy lub inwestorów. Działania marketingowe koncentrują się na obecnych oraz przyszłych klientach. 
  • Potrzeby odbiorców — PR ma za zadanie informować o tym, co aktualnie dzieje się w przedsiębiorstwie. Odmiennie jest w przypadku marketingu, który skupia się na zaspokajaniu potrzeb klientów na dane dobro.

Dlaczego PR jest mylony z marketingiem?

Wiele osób, nawet specjalistów z branży, ma problemy z rozróżnieniem PR oraz marketingu. Rozpowszechnienie oraz działalności mediów społecznościowych znacznie zaciera granicę występującą pomiędzy wymienionymi pojęciami. Nakładające się cele oraz wspólne podejmowanie działań powodują częste łączenie ze sobą dwóch osobno funkcjonujących obszarów. Pomimo tego, że występuje wiele podobieństw pomiędzy celami, to techniki ich osiągania są od siebie odmienne. 

Jednak PR oraz marketing nie mogą być rozdzielane. Aby były skuteczne, muszą ze sobą współpracować. Takie funkcjonowanie przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści, odzwierciedlanych w rynkowym sukcesie oraz zwiększeniu popytu na oferowane produkty czy usługi wśród grup docelowych.

Leave a comment